Насловна |Контакт |Содржина |Настани
Насловна / Регулатива / Подзаконски прописи за воздухоплови
Подзаконски прописи за воздухопловитеPrint this pageSmaller textBigger text size
Број Назив на документот Бр. На службен весник
4.1 Правилник за посебните услови за проектирање и градба на воздухоплов и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, испитување за оцена на сообразност и начинот и постапката на утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови

бр. 2/12

бр. 122/13

бр. 174/16

4.2 Правилник за начинот и местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за државна припадност, регистарските ознаки и другите ознаки бр.13/15
4.3 Правилник за посебните услови за градба и одржување на падобрани бр.153/13
4.4 Правилник за максимално дозволена јачина на бучава односномаксимално дозволено количество емисија на гасови кои се создаваатпри полетување, во текот на летот и при слетување на воздухоплови бр.119/10
4.5 Правилник за аматерско градење на воздухоплови

бр. 19/82

бр.217/16

4.6 Правилник за техничките услови за пловидбеност на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов бр.42/07
4.7 Правилник за формата, содржината и начинот на водење на  Регистарот на воздухоплови, како и податоците што се доставуваат до Централниот регистар на Република Македонија бр.20/11
4.8 Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање и промена на уверението за регистрација на воздухоплови

бр.24/11

бр.77/14

4.9 Правилник за начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по ICAO стандарди како и за аматерски градени воздухоплови

бр.47/12

бр.52/14

4.10 Правилник за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови

бр.61/09

бр.122/13

бр.174/16

4.11 Правилник за условите и надзор на градбата и начинот на утврдување на пловидбеност на ултралесните летала (микролесните) и  моторизираните крила

бр.159/07

бр. 13/15

4.12 Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски работи од областа на воздухопловите, нивната градба, одржување и пловидбеност бр.54/08
Send this page to a friendИспрати до пријател
topГоре


CAA Macedonia Newsletter


CAA Macedonia | Dame Gruev 1, 1000 Skopje | Phone + 389 2 3114 046 | Fax + 389 23 115 708
© 2005 Civil Aviation Agency. All rights reserved | Terms of Use | Privacy Policy.developed by artistika