Насловна |Контакт |Содржина |Настани
Насловна / Регулатива / Подзаконски прописи за аеродроми и аеродромски услуги и за сигурност
Подзаконски прописи за аеродроми и аеродромски услуги и за сигурност (security)Print this pageSmaller textBigger text size
Број Назив на документот Бр. На службен весник
5.1 Уредба за условите за безбедност на воздухопловно пристаниште и правилата за начинот на вршење на работите поврзани со обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Aviation Security) бр. 26/16
5.2 Правилник за посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром

бр. 143/09

бр. 156/12

5.3 Правилник за начинот на користење, држување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот бр.191/15
бр.172/16
5.4 Правилник за начинот на обележување на површините за маневрирање, платформите и други површини на аеродром односно леталиште бр.151/07

бр. 96/10

бр. 148/12

5.5 Правилникот за условите за поставување, градба и обележување на објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродром, објекти и уреди за контрола на летањето, и објекти надвор од зоната на аеродромот кои што можат да влијаат на безбедноста на воздушниот сообраќај и условите и начинот на обработка на земјиштето во зоната на аеродромот и земјиштето во негова непосредна близина

бр.130/07

бр.156/12

бр.149/15

5.6 Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на аеродроми, регистар на леталишта и евиденција на терени бр.151/07
5.7 Правилник за услови и начин на давање на аеродромски услуги од страна на службите за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво

бр. 67/12

бр.148/12

5.8 Правилник за услови и начин на организирање на противпожарно-спасувачко обезбедување на аеродром и леталиште и давање на аеродромски услуги од страна на противпожарно-спасувачка служба на воздухопловно пристаниште бр.134/10
5.9 Правилник за услови и начин на организирање на медицинско обезбедување на аеродром или леталиште и давање на аеродромски услуги од страна на службата за итна медицинска помош нa воздухопловно пристаниште бр.134/10
5.10 Правилник за условите за безбедност на воздушниот сообраќај за користење на терен и за начинот и условите за одржување на леталиште бр.151/07
5.11 Национална програма за олеснување на превозот  во воздушниот сообраќај бр.50/11
5.12 Национална програма за обука за обезбедување од дејствија на незаконско постапување на Република Македонија-бр.19-3766/1 од 24.11.2009  
5.14

Одлука за висината и начинот на утврдување на делот од надоместокот за обезбедување од дејствија на незаконско постапување и на делот од надоместоците за користење на аеродромска инфраструктура -СВ РМ 154/09 (Со важност до 01.03.2010)

 
5.15 Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари - леталишта од Агенцијата за цивилно воздухопловство на единиците на локалната самоуправа бр.139/08
5.16 Одлука за преобразба на Јавното претпријатие за аеродромски услуги Македонија - Скопје во акционерско друштво во државна сопственост бр.35/08
5.18 Одлука за ограничување на користењето на полетно-слетната патека на аеродромот Скопје - Скопје бр.50/00
5.19 Одлука за формирање на Национален комитет за воздухопловна безбедност бр.102/05
5.20 Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување, промена и пренос на уверението за исполнување на условите за безбедно користење на аеродром или леталиште бр.127/14
5.21 Национална програма за воздухопловна безбедност на Република Македонија  
5.23 Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои треба да ги исполнува лицето за да врши инспекциски работи

бр.163/13

бр.215/16

5.24 Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари бр.23/08
5.25 Национална програма за контрола на квалитетот на воздухопловната безбедност на Република Македонија
-Бр.83/1 од 31.03.2015
 
5.26 Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар -бетонска подлога за хелокоптер на аеродромот Александар Велики Скопје од Агенцијата за цивилно воздухопловство на Министерството за одбрана бр.137/08
5.27 Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар - хангар во општина Струмица од Агенцијата за цивилно воздухопловство на општина Струмица бр.137/08
5.28 Уредба за правилата за доделување на слотови бр.121/10
бр.125/10
5.29 Уредба за мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство

бр.50/11

бр. 36/13

бр. 26/16

ДОКУМЕНТИ:
Send this page to a friendИспрати до пријател
topГоре


CAA Macedonia Newsletter


CAA Macedonia | Dame Gruev 1, 1000 Skopje | Phone + 389 2 3114 046 | Fax + 389 23 115 708
© 2005 Civil Aviation Agency. All rights reserved | Terms of Use | Privacy Policy.developed by artistika